Udruga Studio B

Od početka srpnja Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ provodi projekt „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“ koji je odobren na pozivu „Pronađi me – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu“.

Tijekom listopada su održane dvije edukacije „Digitalni trening“ i „Razvoj informatičkih vještina“ koje je održao edukator Paolo Pelesk.

Na „Digitalnom treningu“ sudionici_ice su se upoznali s osnovama Microsoft Office programa Word što je uključivalo: kreiranje novog dokumenta, pisanje teksta, uređivanje teksta i paragrafa, vizualno formatiranje teksta, numerirane i nenumerirane liste, manipulacija tablicama, fotografijama i slikama te spremanje dokumenata. Nakon toga su sudionici_ici dobili_le samostalni zadatak – kreiranje oglednog životopisa koristeći obrađene tehnike i metode. Nakon toga, sudionici_ice su se upoznali s osnovama Microsoft Office programa PowerPointa što je uključivalo: kreiranje nove prezentacije, razlike između različitih kliznica, manipulaciju tablicama, slikama i fotografijama, unos animacija i tranzicija, preuzimanje fotografija i teksta s interneta te pohrana i izvoz prezentacije. Nakon toga su sudionci_ice izradile samostalan zadatak – kreiranje PowerPoint prezentacije na slobodnu temu. Na kraju edukacije provedena je evaluacija iz koje je vidljivo da je ukupna ocjena edukacije 4.94 od 5! Čistom peticom su ocijenjeni organizacija, kvaliteta sadržaja, metode rada, vremenski raspored, angažman edukatora te kvaliteta komunikacije između sudionika i edukatora.

15. listopada je održana druga edukacija – „Razvoj informatičkih vještina“. Edukator je sudionicama objasnio osnove obrade fotografija: preuzimanje fotografija s interneta uz obraćanje pažnje na autorska prava, rezanje fotografija, manipulacija fotografijom te izvoz uređenih fotografija. Nakon toga je uslijedio samostalni zadatak – obrada fotografija po slobodnom izboru te izvoz u formatu za objavu na društvenim mrežama. U drugom dijelu edukacije, sudionice su se upoznale s dodavanjem vizualnih elemenata na obrađene fotografije te vođenje društvene mreže Instagram uz kreiranje rasporeda objava, osmišljavanje poruka te primjeri dobre prakse. Posljednji samostalni zadatak je bio obrada fotografije i priprema za objavu na društvenim mrežama. Tema fotografija je bila „Poziv mladima na uključivanje u neformalne edukacije“. Provedena evaluacije je pokazala da su sudionice edukacije ocijenile izvrsnom 4.93 od 5! Kao najvažnije informacije koje su upamtile na edukaciji korisnice izdvajaju obradu fotografija, uređivanje fotografija i korištenje programa za uređivanje fotografija.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod, Općinom Vrbje, Općinom Staro Petrovo Selo, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“.