Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B početkom lipnja započela je provedbu još jednog projekta nazivom “Mladi mogu drugačije”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “ Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini”, Prioritetno područje A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.). Partneri u provedbi projekta su Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška i Udruga za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“. Projekt će trajati do 31. svibnja 2021.

Opći cilj projekta je smanjiti pojavne oblike nasilja među mladima, povećati međusektorsku suradnju i promovirati korištenje neformalnog učenja kao uspješnog alata mirovne edukacije na specifičnom geografskom području Brodsko-posavske županije.

Provedbom analize potreba s mladima iz naše zajednice kroz fokus grupu ustanovili smo kako su mladi koji žive na našem području u značajnoj mjeri deprivirani u odnosu na njihove vršnjake iz urbanih sredina, te se suočavaju s nizom problema, od nemogućnosti pronalaska posla, neodgovarajućim stanovanjem, ranim roditeljstvom, nedovoljnim prilikama za izvaninstitucionalno obrazovanje, lošom socio-ekonomskom situacijom; koji svojim kumulativnim učinkom uzrokuju različite oblike devijatnog ponašanja, među kojima i međuvršnjačko te nasilje nad mladima; depresivnost, anksioznost itd. Navedeno je utvrđeno praćenjem rada relevantnih institucija, pregledom rezultata istraživanja o međuvršnjačkom i nasilju nad mladima, te provedbom fokus grupe s ciljanom skupinom i predstavnicima institucija.

Specifični ciljevi projekta su:

Osnažiti ljudske resurse u OCD-ima, CZSS i odgojno-obrazovnim ustanovama kako bi usvojili znanja i vještine potrebne za kvalitetno provođenje aktivnosti koje za cilj imaju spriječiti međuvršnjačko nasilje – kroz trening usvajanja novih metoda neformalnog učenja za stručnjake i radnike s mladima.

Ojačati mlade za učinkovito nošenje s različitim oblicima depriviranosti i diskriminacije – kroz provedbu radionica;

Pružiti aktivnosti mirovne edukacije mladima u svrhu lakšeg prepoznavanja pojavnosti različitih oblika nasilja;

Osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekata prevencije nasilja među mladima te vršnjačkog nasilja  – kroz ovaj projekt planiramo uspostaviti suradnju civilnog i javnog sektora. Partneri i suradnici na projektu su  udruge civilnog društva koje rade s mladima, javne ustanove i škole. Na ovaj način razvijamo međusektorsku suradnju i jačamo zajednicu. Kroz svoj rad svi dionici ovog projekta usvojili su specifična znanja i vještine koje kroz ovaj projekt mogu kumulativno doći do izražaja.

Osigurati ravnomjernu rasprostranjenost aktivnosti prevencije međuvršnjačkog nasilja na područjima slabije razvijenosti.

Ciljane skupine ovog projekta su 80 mladih s područja Brodsko-posavske, 14 radnika s mladima, te 25 roditelja i udomitelja. Kroz projekt je također zaposlena 1 mlada osoba kao koordinator aktivnosti, čime direktno doprinosimo osnaživanju mladih iz naše zajednice.

Projekt je zamišljen u 4 modula:

  1. Jačanje dionika u lokalnoj zajednici za provođenje aktivnosti prevencije međuvršnjačkog nasilja;
  2. Osnaživanje mladih kroz dva ciklusa edukacija;
  3. Osnaživanje roditelja/udomitelja; osnaživanje OCD-a i drugih institucija za provedbu aktivnosti prevencije nasilja;
  4. Osvještavanje javnosti o problemu međuvršnjačkog nasilja.

Kroz predloženi projekt ostvarit ćemo opći cilj natječaja – smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima. Kroz predložene sadržaje doći će do edukacije mladih kako reagirati u rizičnim situacijama, također naučit ćemo mlade kako razbiti predrasude i stereotipe koji su glavni uzrok nasilja nad djecom i mladima koji su drugačiji. Roditelje i udomitelje ćemo educirati o uzrocima nasilja među mladima i kako ih spriječiti. Lokalnu zajednicu putem kampanje upozorit ćemo na međuvršnjačko nasilje i nasilje nad mladima i što dovodi do njega. Kroz predložene aktivnosti planiramo povećati socijalni kapital zajednice i ojačati društvo u prevenciji negativnih oblika ponašanja tako što ćemo stvoriti neformalnu mrežu organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom nasilja.

Dugoročni cilj projekta je povećati osjetljivost lokalne zajednice na probleme djece i mladih, uvažavanje različitosti, stjecanje osnovnih znanja i informacija kako preventivno djelovati na nasilje među i nad mladima.

Projekt je usklađen s ciljevima Strategije razvoja Općine Vrbje do 2020. godine, Strategijom razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije, Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, Nacionalnim programom za mlade te EU Strategijom za mlade.

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost na probleme korisnika i osnažiti zajednicu u promicanju tolerancije i društva dijaloga. Danas u našoj županiji ne postoji mreža koja okuplja udruge i pojedince kao pružatelje usluga prevencije nasilja među mladima, a postojeće institucije ne pružaju adekvatnu podršku u osiguravanju kvalitetnog pružanja usluga prevencije nasilja među mladima u zajednici.

Sigurni smo da kroz međusektorsku suradnju organizacija civilnog društva, javnih institucija i odgojno-obrazovnih ustanova kroz ovaj projekt možemo postići visok nivo sinergijskog djelovanja koji će rezultirati ostvarenjem postavljenih ciljeva te povećanjem socijalne kohezije u zajednici.