Udruga Studio B

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0506, projekt “Zaželi podršku – kvalitetna skrb za vitalnu starost”, te članka 4. Pravilnika o radu Udruge Studio B (od 4.3.2023.) i odluke Izvršnog odbora od 18. ožujka 2024. Izvršni odbor Udruge raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto

„Pružatelj_ica usluge pomoći u kući“

u sklopu projekta “ Zaželi podršku – kvalitetna skrb za vitalnu starost, SF.3.4.11.01.0506“,

PDP „Zaželi – Prevencija institucionalizacije“

Pozivaju se zainteresirane osobe s područja općina Vrbje, Davor, Rešetari, te grada Nova Gradiška, na dostavu prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi podršku – kvalitetna skrb za vitalnu starost, SF.3.4.11.01.0506“ financiranog iz PDP „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za radno mjesto:

 • Pružatelj / pružateljica usluge pomoći u kući

Broj traženih radnika/ica: 8

Mjesto rada: područja općina Vrbje, Davor, Rešetari, te grada Nova Gradiška

Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme – 33 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Predviđena plaća: u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.

Opis poslova:

 1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
 3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Svaki zaposleni radnik/ica pružat će potporu i podršku za najmanje 6 korisnika_ica.

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 • vlastoručno potpisana prijava na Javni poziv (dostupna na web stranici Udruge i u prostoru Udruge Studio B)
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome ili druge relevantne potvrde)
 • dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), ne starija od 3 mjeseca
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice ili preslika putovnice ili vojne iskaznice).

Prednost pri zapošljavanju dat će se dugotrajno nezaposlenim osobama, teže zapošljivim osobama, ranjivim skupinama, te osobama s prethodnim radnim iskustvom na sličnim ili istim poslovima.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, broj telefona).

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“
Bodovaljci 87
35420 Staro Petrovo Selo;

ili putem elektronske pošte na adresu:

ured.studiob@gmail.com

s naznakom: „Javni poziv – „Zaželi podršku – kvalitetna skrb za vitalnu starost“,

u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Javnog poziva.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Javni poziv.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog Javnog poziva bit će pozvane na intervju. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/povukla svoju prijavu.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Udruge Studio B, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Davor.

O rezultatima Javnog poziva kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Udruge Studio B, osobno, na broj telefona: 0998785031 ili putem e-maila: boris.ured.studiob@gmail.com.

Kandidati_kandidatkinje prijavom na oglas pristaju da Udruga Studio B, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju Javnog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe Javnog poziva i projekta, od strane ovlaštenih osoba za provedbu istih. Udruga Studio B će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.